ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „КУПИ ЛИНЕКС, ВЗЕМИ СКРЕЧ КАРТА И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ НАГРАДА”

1. Общи условия

 • 1.1. Промоционалната кампания "Купи Линекс, вземи скреч карта и може да спечелиш награда” (наричана по-долу за краткост „Промоцията“) е организирана от „Сандоз България“ КЧТ, ЕИК 205000223, с адрес: гр. София 1407, район „Лозенец”, бул. „Никола Вапцаров” № 55, ЕКСПО 2000, Сграда 4, ет. 4, наричано по-долу за краткост „Организатор“.
 • 1.2. Промоцията ще бъде проведена съгласно настоящите Официални правила („Официалните правила“), които са задължителни за всички лица, които желаят да участват в Промоцията.
 • 1.3. Официалните правила ще бъдат публикувани през целия период на провеждане на Промоцията на интернет страницата www.linex.bg/promo2021 и ще бъдат достъпни за всеки потребител безплатно.
 • 1.4. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са прочели, разбрали и приемат безусловно същите.
 • 1.5. Организаторът си запазва правото едностранно да изменя или допълва Официалните правила, като евентуалните промени ще влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на интернет страницата www.linex.bg/promo2021. Организаторът не поема задължение да информира участниците за промени на Официалните правила по друг начин, освен чрез публикуването им на горната интернет страница.

2. Участващи продукти

 • 2.1. Участващи продукти:
  • Линекс Форте 14 капсули
  • Линекс Гастро  16 капсули
  • Линекс Комплекс 14 капсули
  • Линекс за Деца 10 сашета;
  • Линекс за Деца 20 сашета;
  • Линекс Бебе 8 мл. капки
 • 2.2. Условие за участие в Промоцията е закупуването на поне една опаковка от който и да е от горните продукти с марка Линекс (наричани по-долу „Линекс“), по избор на участника.

3. Награди

 • 3.1. При описаните по-долу условия, участниците в Промоцията ще имат възможност да спечелят на случаен принцип и съгласно условията на Промоцията някоя от следните награди (нарачани заедно „Наградите“ и поотделно – „Награда“:
  • Настолна игра „Специален отряд Линекс“;
  • „Мемори игра Линекс“; или
  • Ваучер/промо код на стойност 100 (сто) лева за продукт/и от категория „Спорт и свободно време”, предлаган/и на Платформата eMAG®, администрирана от „Емаг интернешънъл“ ООД, ЕИК 203187055, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, р-н „Младост I“, бул. „Цариградско шосе“ № 40, сграда Европарк, ет. 6 (“eMAG®”). Подробни условия относно ползването на ваучерите се съдържат в т. 7.5 по-долу.
 • Организаторът ще осигури за целите на Промоцията общо 17 800 (седемнадесет хиляди и осемстотин) броя Награди – 3 500 бр. настолна игра „Специален отряд“, 14 000 бр. „Мемори игра“ и 300 бр. ваучери/промо кодове за закупуване или отстъпка за продукт от категория „Спорт и свободно време” на стойност до 100 лева от eMAG®.
 • 3.2. Организаторът ще разпространи в Обектите, участващи в Промоцията, общо до 70 000 (седемдесет хиляди) броя скреч карти. Печелившите карти ще съдържат означение за спечелването на съответната Награда.
 • 3.3. Потребителите ще имат възможност да получат Награда, ако през срока на Промоцията, посочен в т. 4.1 по-долу, и преди изчерпване на Наградите са закупили в Обект, участващ в Промоцията, опаковка от който и да е от продуктите с марка Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе, получили са печеливша скреч карта и са предприели съответните стъпки за получаване на Наградата, съгласно т. 7.4 или т. 7.5 по-долу.

4. Срок на промоцията

 • 4.1. Срокът на Промоцията ще бъде от 01.07.2021 г. до 30.09.2021г. или до изчерпване на количествата от осигурените скреч карти и Награди, но не по-късно от 30.11.2021 г.
 • 4.2. Промоцията може да бъде прекратена предсрочно при условията на Раздел 9 от настоящите Официални правила.

5. Териториален обхват на Промоцията и участващи търговски обекти

 • 5.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 • 5.2. Промоцията ще бъде проведена в търговски обекти (аптеки, дрогерии), в които се продават продукти с марка Линекс и които са приели да участват в Промоцията и да спазват настоящите Официални правила ("Обекти, участващи в Промоцията").
 • 5.3. С цел избягване на съмнения, Организаторът изрично уведомява потребителите, че не всички търговски обекти на територията на България, в които се продават продукти Линекс, ще бъдат включени в Промоцията. Ако желае да участва в Промоцията, потребителят следва да се увери преди закупуването на Продуктите дали съответният търговски обект е включен в Промоцията. Организаторът ще положи усилия в Обектите, включени в Промоцията, да бъдат поставени промоционални плакати или други материали, които указват, че съответният обект участва в Промоцията. Информация за Обектите, участващи в Промоцията, може да бъде получена на телефон 02/970 47 47.

6. Право на участие в Промоцията

 • 6.1. Право на участие в Промоцията имат всички пълнолетни физически лица (навършили 18 години), които през срока на Промоцията, посочен в т. 4.1 по-горе, са закупили в Обект, участващ в Промоцията, поне една опаковка от който и да е от продуктите с марка Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе.
 • 6.2. Служители на Организатора, както и други лица, които по някакъв начин, директно или индиректно, са свързани с организирането или провеждането на Промоцията, както и членовете на техните семейства, както и медицински специалисти, в това число, но не само: лекари, медицински сестри, фармацевти и помощник-фармацевти, нямат право да участват в Промоцията и да получават Награди. За целите на настоящите Официални правила „член на семейство“ включва ненавършилите пълнолетие лица, съпрузите и лицата, живеещи във фактическо съжителство или в едно домакинство със служителя.
 • 6.3. Потребителите имат право на повече от едно участие в Промоцията, при последващи покупки на Линекс през срока на Промоцията и съгласно настоящите Официални правила.

7. Участие в промоцията и получаване на Награди

 • 7.1. Участникът, закупил опаковка от някой от продуктите Линекс, посочени в т. 2.1 по-горе, в Обект, участващ в Промоцията, и съгласно описаните по-горе условия, следва да поиска от лицето, което му е продало продукта, да му бъде предоставена скреч карта за участие в Промоцията. С поискването на скреч картата участникът потвърждава, че отговаря на изискванията по т. 6.1 по-горе и по отношение на него/нея не са приложими ограниченията по т. 6.2 по-горе.
 • 7.2. Участникът следва да получи по една скреч карта за всяка закупена опаковка Линекс. Участникът следва да запази касовата бележка за покупката, както и скреч картата, за да може да получи евентуално спечелена Награда.
 • 7.3. Участникът следва да изтрие указаната зона в скреч картата, за да разбере дали печели Награда или не.
 • 7.4. В случай че върху скреч картата е посочено, че участникът печели като награда настолна игра „Специален отряд” или „Мемори игра”, участникът има право да получи съответната Награда в търговския обект, в който е получил скреч картата, веднага след покупката или в рамките на същия работен ден, през работното време на съответния обект. Преди получаването на Наградата, участникът следва да представи съответната скреч карта и касовата бележка за закупения продукт Линекс на служител на Обекта, участващ в Промоцията, като служителят ще вземе печелившата скреч карта с цел отчитане на раздадените Награди и ще върне касовата бележка на участника.
 • 7.5. Условия относно използването на ваучер/промо код на стойност 100 лв. за закупуване или отстъпка за продукт/и от категория „Спорт и свободно време”, предлаган/и от eMAG®:
  Ваучерите могат да бъдат използвани на Платформата eMAG® – emag.bg (включваща едноименния уебсайт www.emag.bg , неговата мобилна версия и мобилното приложение eMAG®), само при закупуване на продукти от категорията „Спорт и свободно време” и обозначени като „Предлаган с доставка от eMAG®” или по друг сходен начин, но не и за продукти, предлагани от независими от еMAG маркетплейс търговци на Платформата eMAG®.
  Ваучерите и промокодовете не могат да бъдат използвани за продукти от други категории, предлагани на платформата, нито за продукти от категория „Спорт и свободно време”, но предлагани не директно от eMAG®, а от други търговци, нито за разопаковани продукти или за услуги, предлагани от eMAG® (например, но не само, застраховки, удължена гаранция, монтажи, винетки и други предлагани услуги).
  Спечелен ваучер може да бъде използван най-късно до 30.11.2021 г. След горната дата, ваучерът и съответният промокод няма да бъдат валидни и участникът губи правото си да ги използва. Съответно, нито Организаторът, нито eMAG® няма да дължат на участника паричната равностойност на неизползвания ваучер, нито каквито и да е други стойности, продукти, награди или обезщетения. Срокът на валидност на ваучерите няма да бъде удължаван.
  Ваучерите ще могат да бъдат използвани за онлайн покупки на Платформата eMAG® при спазване на условията за ползване на сайта и само за продукти от категорията „Спорт и свободно време”, предлагани директно от eMAG®, но не и от маркетплейс търговци на Платформата.
  Всеки ваучер е еднократен и неделим, което означава, че участникът, спечелил ваучера, може да използва същия изцяло и наведнъж, само за една поръчка, която може да включва един или повече продукти, но само от посочената по-горе категория и предлагани директно от eMAG®.
  Ако ваучерът се използва за закупуване на продукти от категорията „Спорт и свободно време”, предлагани директно от eMAG®, след въвеждането на съответния промокод съгласно указанията на eMAG®, стойността на ваучера ще бъде приспадната от цената на продуктите преди финализирането на поръчката. Съответно, ако закупуваните продукти са на стойност до 100 лв., участникът няма да дължи цената на съответните продукти, която ще бъде изцяло заплатена чрез ваучера и въвеждането на промокода. При ползване на ваучера за поръчка на продукти на стойност под 100 лв., разликата между стойността на ваучера и цената на закупените продукти няма да бъде възстановявана или предоставяна по какъвто и да е начин на участника и същият губи правото си да ползва остатъка от стойността на ваучера за други покупки. В случай че стойността на поръчаните продукти е над 100 лв., участникът следва да доплати разликата съгласно условията на eMAG®.
  За да бъде използван ваучера, следва да бъдат спазвани съответно описаните на платформата eMAG® стъпки за осъществяване на поръчки. След като потребителят избере съответния продукт или продукти от посочената по-горе категория и ги добави в количката си, означеният на печелившия ваучер промо код следва да бъде въведен в секцията „Добави ваучер” на страницата „Количка за пазаруване”, след което следва да бъде избрана опцията „Добави код“, за да бъде приложен кодът. След като промо кодът бъде успешно добавен, изобразената цена на поръчката ще бъде автоматично намалена с до 100 лева. Впоследствие потребителят трябва да следва стъпките, указани от eMAG® за финализиране на поръчката, да въведе данните за доставка и фактуриране, както и да избере начин на доставка и начин на плащане, ако е приложимо.
  По отношение на поръчката и доставката на продукти от https://www.emag.bg/, които се заплащат изцяло или частично чрез ваучерите, в това число и по отношение на гаранционните условия, ще се прилагат съответните Общи условия на eMAG®.
  Отговорност на всеки участник е да се запознае с горните условия преди използването на ваучера за покупки и да прецени дали да приеме същите и дали да направи поръчка и да използва ваучера или не. Организаторът няма да се счита за продавач или доставчик на поръчани чрез платформата eMAG® продукти и не поема и няма да носи каквато и да е отговорност по отношение на или във връзка с продажбата, доставката и качеството на поръчаните продукти, нито за изпълнението или неизпълнението от страна на eMAG® в качеството му на продавач, нито за гаранционна поддръжка, рекламации или недостатъци или повреди на продуктите, заплатени изцяло или частично чрез ваучер, нито за обработването и защитата на лични данни, предоставени от участника във връзка с поръчката. Администратор на тези лични данни ще бъде eMAG® (като по отношение на обработването и защитата на данните ще бъдат прибожими правилата за поверителност, публикувани на https://www.emag.bg/info/lichni-danni?ref=footer_4_3).
 • 7.6. В случай на неполучаване на Наградата или в случай на въпроси или спор относно изпълнението на условията за получаване на Наградата, участникът има право да уведоми Организатора, който ще извърши преценка дали приложимите условия са спазени, дали участникът има право да получи Наградата и ще положи разумни усилия за разрешаване на спора и уведомяването на участника.
 • 7.7. Участниците в Промоцията нямат право да извършват действия, с които се нарушават или заобикалят настоящите Официални правила или приложимите правни норми или чрез които се цели да бъде увеличена вероятността за спечелване на Награда в противоречие с настоящите Официални правила, с приложимите правни норми или с добрите нрави. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на Промоцията или до нарушение на настоящите Официални правила или на приложимите правни норми, Организаторът си запазва правото да претендира обезщетение за вреди от лицето, нарушило горните условия.
 • 7.8. Наградите, които не са предоставени на спечелили участници, независимо от причината за горното, ще бъдат върнати на Организатора и остават в негова полза.

8. Невъзможност за замяна

Не се допуска преотстъпване на Наградата или замяна на Награда за паричната ѝ равностойност за друга вещ или облага.

9. Прекратяване на промоцията

 • 9.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай на изчерпване на Наградите, в случай на нарушение на Официалните правила, в случай на форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организатора. В случай на прекратяване на Промоцията преди изтичане на срока на Промоцията съгласно Раздел 4 по-горе, Организаторът следва да публикува съобщение за горното на www.linex.bg.
 • 9.2. В случай на предсрочно прекратяване на Промоцията, Организаторът се задължава единствено да положи разумни усилия за предаване на съответните Награди на участниците, които вече са спечелили същите и за които са изпълнени условията за получаването им, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с провеждането или прекратяването на Промоцията.

10. Защита на личните данни

Организаторът и Обектите, участващи в Промоцията, няма да изискват, събират и/или обработват лични данни на участниците в Промоцията.

11. Отговорност

 • 11.1. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Промоцията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Промоцията. Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на Награди или нарушават по друг начин настоящите Официални правила на Промоцията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.
 • 11.2. Организаторът не поема задължение да води кореспонденция с участниците по време на Промоцията или след нейното прекратяване.

12. Спорове

За всеки спор относно Промоцията, участието в нея и получаването на Награди, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Организаторът ще положи усилия за уреждане на отношенията и споровете с участниците или с трети лица във връзка с Промоцията чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнасян за решаване пред компетентния съд в гр. София.