Политика за поверителност при използване на уебсайт

Настоящата Политика за поверителност описва начините, по които „Сандоз България“ КЧТ, ЕИК 205000223, със седалище и адрес на управление: Рeпублика България, гр. София, п.к. 1784, район „Младост 1”, бул. „Цариградско шосе”, №115М, Европейски търговски център - сграда Д, ет. 1 („ Сандоз “, „ ние “, „ нас “), събира и обработва информация, свързана с Вас, която пряко или непряко Ви идентифицира („ Лични данни “), било то самостоятелно или в комбинация с друга информация, която ни е предоставена посредством Вашите взаимодействия с нас през нашите уебсайтове (включително www.sandoz.bg ) или чрез коя да е мобилна страница, приложения или друга услуга (както офлайн, така и онлайн) на „Сандоз България“ КЧТ, която/ето съдържа препратка към настоящата Политика за поверителност, включва я или Ви предоставя копие от нея (наричани заедно „ Услугите “).

Сандоз носи отговорност за обработването на Личните Ви данни, тъй като то решава защо и как да се обработват и следователно действа като „ администратор “ на тези Лични данни. То може да има тази отговорност самостоятелно или съвместно с друго(и) дружество(а) от групата на Сандоз, които да действат като „ съвместен(и) администратори(и) “. Настоящата Политика за поверителност разглежда начините, по които зачитаме правата Ви на поверителност по отношение на обработването на Личните Ви данни във връзка с Услугите и/или за целите, описани в настоящата Политика за поверителност.

Макар настоящата Политика за поверителност да е предназначена за физически лица, които си взаимодействат с Услугите, може да бъдете помолен/а да се запознаете с допълнителни политики за поверителност или отделни уведомления за поверителност на данните на нашите уебсайтове в отделни държави, ако пребивавате в определена територия или когато използвате определени приложения или уебсайтове, които не попадат в определението за Услуги. Когато е необходимо, ще Ви предоставим конкретни уведомления за поверителност за целите на дейностите, които не попадат в настоящата политика, включително, но не само подбор на кадри, встъпване в трудово правоотношение, управление на трети лица или подкрепа на пациенти.

Имайте предвид, че ако от нашите Услуги осъществите достъп до връзка или уебсайт на трето лице, може да е необходимо да се запознаете с политиките за поверителност на въпросните трети лица. Сандоз не подкрепя и не носи отговорност за информацията или практиките по отношение на поверителността на уебсайтове или услуги, които са собственост на трети лица.

Като продължавате да използвате Услугите, Вие се съгласявате с настоящата Политика за поверителност. Считаме защитата на Личните Ви данни и поверителността Ви за изключително важна. Поради това Ви приканваме да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Личните Ви данни или настоящата политика, моля, вижте раздел „Свържете се с нас“.

Възможно е периодично да актуализираме настоящата Политика за поверителност, като публикуваме нова политика за поверителност на настоящия уебсайт. Моля, проверявайте периодично настоящата Политика, за да сте наясно с всякакви промени.

Как боравим с информация на лица на възраст под 14 години?

Нашите Услуги не са предназначени за деца. Чрез нашия уебсайт и за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, не събираме умишлено никаква лична информация за деца на възраст под 14 години. В случай че по погрешка ни бъде предоставена лична информация на деца и бихте искали въпросната информация да бъде премахната, моля, вижте раздел „Свържете се с нас“.

Какви Лични данни обработваме и за какви цели?

За достъп до повечето от Услугите ни не се изисква никаква форма на регистрация или вписване.

Въпреки това в зависимост от начина, по който взаимодействате с нас, е възможно да събираме и обработваме Лични данни, които пряко Ви идентифицират, като име, данни за контакт и имейл адрес. Възможно е също така да събираме Лични данни, които не Ви идентифицират пряко, но правят възможно идентифицирането чрез комбинация с друга информация или идентификатори като името на дружеството и длъжността Ви или идентификационен номер. Личните данни може да включват и информация като сериен номер на компютър или устройство, IP адреси или информация, свързана с дадено дружество („ юридическо лице “). В случай че във връзка с Услугите предоставите Лични данни, свързани с други лица, на нас или на нашите доставчици на услуги, то заявявате, че имате правомощията да го направите и да ни разрешите да използваме информацията в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

1. Информация, която ни предоставяте доброволно

1.1. Регистриране на потребителски профили (акаунти)

С цел използване на някои Услуги (или отделни части от тях) може да е необходимо да създадете потребителски профил, като се регистрирате предварително. Това например се отнася до случаите, в които посещавате уебсайтове, чието съдържание е достъпно единствено за медицински специалисти или представители на медиите. Когато се регистрирате, е необходимо да предоставите своите име, имейл адрес, данни за вписване, въпроси и отговори за сигурност, криптирани пароли, адрес за кореспонденция, телефонен номер и, ако е приложимо, данни за вписването Ви в регистрите на Български лекарски съюз/Български зъболекарски съюз.

Обработваме и запазваме Личните данни, предоставени по време на регистрацията, единствено за да Ви дадем възможност да осъществявате достъп до съдържание, което е от значение конкретно за Вас. Правното основание за обработването на Личните Ви данни може да бъде изпълнение на задължение по договор с Вас или дадено от Вас съгласие.

1.2. Искания за осъществяване на контакт, съдействие на потребителите или обратна връзка

За да отправите запитвания чрез нашата форма за контакт, е необходимо да предоставите своите име, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер, причината, поради която да се свържем с Вас, и съобщението Ви. Възможно е да предоставите информация за Ваш профил в социалните медии, включително име, имейл адрес, данни за контакт, коментари и реакции, когато си взаимодействате с нас през социални медии или използвате данните си за вписване в социални медии, за да се идентифицирате в нашия уебсайт.

Обработваме и запазваме Личните данни в искането за контакт единствено за да обработим и отговорим на искането Ви, свързано с нашите продукти и услуги, и да се свържем с Вас.

Правното основание за обработването на Личните Ви данни е изпълнение на нашите договорни задължения да съобщаваме за всякакви приложими притеснения, във връзка с които сте осъществили контакт с нас.

1.3. Информационни бюлетини

Когато се абонирате за нашите информационни бюлетини, е необходимо да предоставите своите име, имейл адрес и/или адрес за кореспонденция.

При положение че сте ни дали съгласието си за обработване на данни, когато сте се записвали за информационния бюлетин, ние обработваме и запазваме Личните данни, предоставени при абониране за информационния бюлетин, единствено за да Ви предоставим информационен бюлетин и в зависимост от конкретния информационен бюлетин, за който сте се абонирали – да Ви уведомяваме за продукти, услуги и/или промоции на Сандоз.

Ако сте дали съгласие за това, когато сте се абонирали за информационния бюлетин, е възможно също да анализираме Вашето потребителско поведение, когато отваряте съответния информационен бюлетин, и да обработваме събраните данни с оглед персонализиране на бъдещи информационни бюлетини и други промоционални съобщения.

Правното основание за обработването на Личните Ви данни е Вашето съгласие.

1.4. Заявки и услуги

Когато заявявате продукти и услуги чрез уебсайта (като информационни материали, брошури и др.), е необходимо да предоставите своите име, имейл адрес и адрес за кореспонденция както и, ако е приложимо, данните си във връзка с евентуални плащания.

Обработваме и запазваме Личните данни, предоставени при отправяне на заявка, за да Ви предоставим продуктите и услугите, които сте заявили, както и за наши търговски цели, включително подобряване на нашите продукти и услуги и персонализиране на функционалностите спрямо Вас, когато си взаимодействате с нашите Услуги. Правното основание за обработване на Личните Ви данни е изпълнение на договорни задължения и нашият легитимен интерес.

1.5. Проследяване и наблюдение на нежелани събития

Сандоз е длъжно по закон да бъде информирано за нежелани странични ефекти и взаимодействия, липса на лекарствена ефикасност, оплаквания по отношение на качеството и/или други аспекти, свързани с безопасността и качеството на продуктите на Сандоз. Ако ни предоставите информация за продукти на Сандоз (напр. чрез нашия уебсайт), ние ще подложим Вашата информация (която може да включва информация за здравословното Ви състояние, странични ефекти и, ако е приложимо, Вашето име) на оценка и преглед. За тази цел е възможно и да осъществим контакт с Вас, ако имате въпроси.

Сандоз също така е длъжно по закон да съобщава за значими странични ефекти на отговорните здравни органи, при което ние предаваме информацията Ви единствено в псевдонимизирана форма, така че не се предава информация, която може пряко да Ви идентифицира. Възможно е да предоставим тази информация и на други дружества от групата на Сандоз, при условие че самите те имат задължение да съобщават на здравните органи, компетентни спрямо тях.

Правното основание за обработване на Личните Ви данни е спазването на нашите законови задължения или защитата на нашите легитимни интереси, които по-специално се изразяват в гарантирането на високи стандарти на безопасност и качество за продуктите на Сандоз, или Вашето съгласие.

2. Информация, която се събира автоматично

2.1. Мониторинг на социални медии

Възможно е също така да събираме Лични данни, които сте направили общодостъпни в публични социални медии (включително блогове, форуми и др.), които са свързани с Сандоз, продуктите на Сандоз и лекарства и заболявания като цяло. Тази дейност, която се нарича „мониторинг на социални медии“, се основава на нашите легитимни търговски интереси например (i) да разберем по-добре начина, по който определени ключови аудитории като медицински специалисти или пациенти възприемат определени заболявания или реагират спрямо използването на продукти на Сандоз; (ii) получим по-добра представа за репутацията на Сандоз, както и други пазарни тенденции; (iii) идентифицираме ключови заинтересовани страни по-специално блогъри и инфлуенсъри в социалните медии и да осъществим контакт с тях. Това може да включва Ваши лични данни под формата на коментари, съобщения, блог постове, снимки и видеа, въпреки че ще предприемем мерки, за да ограничим тази лична информация до необходимия минимум и да не я съхраняваме за период, по дълъг от необходимия за дейността по мониторинг на социалните медии. Ако желаете допълнително да ограничите лицата, които може да виждат Вашата информация, Ви препоръчваме да използвате настройките за поверителност, които предлагат съответните платформи.

Когато споделяте личните си данни в публични социални медии, Ви предлагаме да се запознаете и с политиката за поверителност на конкретната платформа, тъй като тези платформи не са собственост на Сандоз и не се управляват от него.

2.2. Инструменти за анализ на използването на уебсайта

Възможно е също така да събираме и обработваме информация, свързана с посещението Ви на настоящия уебсайт, като страниците, които посещавате, уебсайтът, от който сте се пренасочили, и търсенията, които правите. Възможно е да използваме тази информация, за да ни помогне да подобрим съдържанието на сайта и за да изготвим обобщена статистика за лицата, посещаващи сайта ни, за наши вътрешни цели, свързани със статистиката на потреблението и пазарното проучване. Като правим това, е възможно да инсталираме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират името на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет, операционната Ви система и датата и часа на осъществяване на достъпа. „Бисквитките“ се създават и съхраняват на компютъра, телефона или други устройства на потребителя, когато браузърът му зареди даден уебсайт. Винаги когато потребителят се връща в същия уебсайт, браузърът възстановява и изпраща файла с тази „бисквитка“ към уебсайта. „Бисквитките“ са полезни, понеже изпълняват съществени цели като това да помагат на даден уебсайт да запаметява предпочитанията и настройките Ви, да извършват аналитична дейност с цел подобряване на услуги, да Ви предоставят приложими съдържание или реклами и да Ви идентифицират в уебсайтовете. „Бисквитките“ не повреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява при получаване на „бисквитка“ – така ще можете да прецените дали искате да я приемете или не. Можете и изцяло да се откажете от „бисквитките“. Ако не приемете нашите „бисквитки“ обаче, е възможно да не сте в състояние да използвате всички функционалности на нашия уебсайт. Когато посещавате уебсайтовете ни, е възможно да Ви се представи банер с настройки за „бисквитки“, който Ви позволява да управлявате настройките и да приемете или откажете „бисквитките“. Законът разрешава на устройството Ви да се съхраняват „бисквитки“, ако са съществени за функционирането на уебсайта, но за съхранението на всички останали бисквитки ни е необходимо Вашето разрешение. В уебсайтовете на Сандоз имате възможност да дадете съгласие за използването на „бисквитки“ при първото си посещение на уебсайта, когато ще Ви се покаже банер за „бисквитки“, или да управлявате тези настройки по всяко време след това, като натиснете връзката към „Настройки за „бисквитки“ в долната част на уебсайта. Тези настройки за „бисквитки“ Ви дават възможност да дадете или откажете съгласие за всяка категория бисквитки (с изключение на необходимите „бисквитки“, които са винаги активни). Моля, запознайте се с нашите Настройки за „бисквитки“, за да научите повече за видовете бисквитки, които използваме (целта, която изпълняват, срокът на съществуването и произходът им), и как можете да управлявате предпочитанията си.

Някои наши Услуги, включително уебсайтовете, може да използват услугата за уеб анализ Google Analytics, предоставена от „Гугъл“ Ел Ел Си (Google LLC) с адрес 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Калифорния 94043, САЩ („ Google “), с цел оптимизация. Google използва тези информация, получена чрез „бисквитката“, за да запази профил на това кои страници сте посетили в рамките на една сесия. Генерираната от „бисквитката“ информация относно използването на Услугите се предава към сървърите на Google и се съхранява там. С цел повишаване на сигурността на Личните Ви данни ние използваме функцията „анонимизиране на IP адреса“ или други функции, предоставени от Google, за да осигурим анонимността Ви. Повече информация за начина, по който функционира анонимизирането на IP адреса, ще намерите, като натиснете https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

Google ще използва тази информация от наше име, за да направи оценка на начина, по който използвате уебсайта, да изготвя за наше ползване доклади за дейността в уебсайта, както и да ни предоставя други услуги, свързани с дейността в уебсайта и използването на интернет. Сандоз използва данните, получени от Google Analytics, за бизнес планиране, за собствените си търговски дейности и за маркетингови мерки, за да придобие по-добра представа за това как може да се подобрят съдържанието на нашите уеб услуги и свързаните с тях функционалности.

Някои от нашите уебсайтове използват и „бисквитки“ OneTrust, които Ви дават възможност лесно да управлявате „бисквитките“ и ни помагат да получим съгласието Ви за поставяне и използване на „бисквитки“ на Вашето устройство. Тези „бисквитки“ са ни необходими, за да запаметим предпочитанията, които сте посочили във връзка с настройките за „бисквитки“.

Правното основание за обработване на Личните Ви данни при използването на инструменти за анализ на уебсайтове е Вашето съгласие или нашите легитимни търговски интереси.

2.3. Други проследяващи технологии

Възможно е да използваме „бисквитки“ или други проследяващи технологии (познати още като action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs и 1-by-1 GIFs), предоставени от трети лица – рекламни дружества с цел да Ви бъдат показани съответните реклами (интерактивни или неинтерактивни) въз основа на интересите Ви и историята на посетените от Вас уебсайтове. Обикновено използваме услугите на дружествата, чиято собственост са социалните медии, и други рекламни дружества – трети лица, за да събираме информация като данни за браузъра Ви, уникалния Ви клиентски идентификационен номер и др., за да бъдем в състояние да Ви показваме реклами както на нашите уебсайтове, така и на други уебсайтове, които може да посетите. Моля, запознайте се с нашите „Настройки за „бисквитки“, за да научите повече за нашите маркетингови и рекламни бисквитки и да управлявате предпочитанията си.

Възможно е нашите Услуги, включително уебсайтовете, да използват Google Tag Manager („ GTM “) – система за управление на тагове, поддържана от Google с цел управление на JavaScript и HTML тагове, използвани за проследяване и анализ на уебсайтове. Таговете са малки кодови елементи, които, освен за други цели, се използват за измерване на трафика и поведението на посетителите, за да се добие представа за ефекта от онлайн рекламите и социалните канали, за да се зададат кампании за ремаркетинг и насочване към целеви групи, както и за тестване и оптимизиране на уебсайтове. GTM улеснява интегрирането и управлението на таговете ни.

Възможно е да използваме други технологии, включително таговете, които може да събират определена Ваша информация като IP адрес, в подкрепа на услугите по уебсайт анализ, предлагани от доставчиците, които включват, но не се ограничават до изброените по-долу:

„Мегафон“ (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Suite 650, Вашингтон, окръг Колумбия, 20037) Политика за поверителност

„ГлоубНузюуайър“ (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive, Омаха, Небраска 68154, Съединени американски щати) Политика за поверителност

„Фоуаналитикс“ (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, Ню Йорк, Ню Йорк 10016, САЩ) Политика за поверителност

„Калтура“ (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10th Floor, Ню Йорк, Ню Йорк 10003, Съединени американски щати) Политика за поверителност

„Крейзи Ег“ (Crazy Egg, Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, Ла Мирада, Калифорния, 90638, САЩ) Политика за поверителност

„Дабъл Клик“ (Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ) Политика за поверителност

Facebook (Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Пало Алто, Калифорния, 94304, САЩ) Политика за поверителност

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия) Политика за поверителност

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния, 94103, САЩ) Политика за поверителност

„Гласдор“ (Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Мил Вали, Калифорния 94941, САЩ) Политика за поверителност

Правното основание за обработването на Личните Ви данни е Вашето съгласие или нашите легитимни търговски интереси.

2.4. Предпочитания при използване на уебсайта и сигурност на уебсайта

Възможно е да събираме определена информация за Вас като Вашия IP адрес, уникални идентификатори на устройства като MAC адрес (Media Access Control), вид компютър (Windows или Mac), вид и версия на браузъра, резолюция на екрана, име и версия на операционна система. Възможно е също така да извлечем информация за местоположението Ви от Вашия IP адрес. Използваме тази информация, за да гарантираме сигурността на нашите уебсайтове и мрежови системи и да подобрим услугите си, като записваме предпочитанията Ви, поддържаме нива на обслужване, диагностицираме и разрешаваме технически проблеми.

Правното основание за обработването на Личните Ви данни са нашите легитимни търговски интереси.

Възможно е да комбинираме, обобщаваме или анонимизираме Личните данни с данни, които може да събираме за Вас от други източници, като публични бази данни, доставчици или демографска информация, съвместни маркетингови партньори, публични социални медии (данни, които Вие сте направили общодостъпни) и други трети лица.

Възможно е да използваме данните Ви за наши търговски цели, включително одити, наблюдение и предотвратяване на измами, нарушения и други потенциални злоупотреби с нашите продукти и услуги, както и с цел модифициране на услугите ни.

Освен това е възможно да използваме Личните Ви данни:

· ако сме задължени да го сторим по силата на приложимото законодателство, искания от публични и държавни органи (включително съдебни решения, призовки, държавни нормативни актове) дори и извън държавата, в която пребивавате;

· ако е необходимо, за да приложим условията си;

· когато добросъвестно считаме, че използването на Личните данни е необходимо за защита на законови права, сигурността и целостта на настоящия уебсайт;

· за да осигурим безопасността Ви и тази на останалите;

· като част от наказателно или друго съдебно разследване или производство във Вашата държава или в други държави;

· до основателно необходимата степен с цел подготовката или осъществяването на преговори или финализирането на корпоративна или търговска сделка.

Обикновено не събираме чувствителни лични данни за цели, различни от проследяването и управлението на нежелани събития, когато сме задължени да го сторим по закон. Молим Ви да не ни разкривате свои чувствителни лични данни, освен ако изрично не ги поискаме (напр. номера на национални лични карти, информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, данни за присъди, членство в синдикални организации, биометрични или генетични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице).

Кога и на кого разкриваме Личните Ви данни?

Настоящата Политика за поверителност описва обстоятелствата, при които е възможно да разкрием Личните Ви данни. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други дъщерни и свързани с Сандоз дружества по света с оглед обмен на информация и поддържане на бази данни в различни държави. Възможно е също така да предаваме Лични данни на трети лица, които действат от наше име, с оглед допълнително обработване в съответствие с целта(ите), за която(ито) първоначално са събрани данните или за които могат да се обработват законосъобразно, като предоставяне на услуги, оценяване на полезността на нашите Услуги, маркетинг, реклама, управление на данни или техническа поддръжка.

Няма да продаваме, предоставяме или предаваме по друг начин Личните Ви данни на трети лица, различни от посочените в настоящото Уведомление за поверителност.

В хода на дейностите ни и за същите цели като описаните в настоящата Политика за поверителност въз основа на принципа „необходимост да се знае“ до личните Ви данни може да осъществят достъп следните категории получатели или данните да им бъдат предадени с оглед постигане на съответните цели:

· нашият персонал (включително персонал, отдели или други дружества от групата на Сандоз);

· наши независими агенти или брокери (ако има такива);

· други наши доставчици и доставчици на услуги, които ни предоставят услуги и продукти;

· наши доставчици на ИТ системи, доставчици на облачни услуги, доставчици на бази данни и консултанти;

· всякакви трети лица, на които прехвърляме или с които новираме своите права или задължения; и

· наши консултанти и външни адвокати в контекста на продажбата или прехвърлянето на каквато и да е част от дейността ни или активите ѝ.

Тези трети лица имат договори с нас, по силата на които следва да използват Личните данни единствено за договорената цел и да не продават Лични данни на трети лица, нито да ги разкриват на трети лица, с изключение на случаите, в които това е разрешено от нас, изискуемо по закон или посочено в настоящата Политика за поверителност.

Възможно е да разкрием Личните Ви данни на трето лице, в случай че дейността или част от нея, както и свързаните с нея потребителски данни бъдат продадени, отстъпени или прехвърлени, като в този случай ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните Ви данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Също така е възможно да разкрием Личните Ви на трето лице, ако сме задължени да го сторим по силата на приложимото законодателство, искания от публични и държавни органи (включително съдебни решения, призовки или държавни нормативни актове) дори и извън държавата, в която пребивавате; ако е необходимо, за да приложим условията си; ако добросъвестно считаме, че използването на Личните данни е необходимо за защита на законови права, сигурността и целостта на настоящия уебсайт; за да осигурим безопасността Ви и тази на останалите; като част от наказателно или друго съдебно разследване или производство във Вашата държава или в други държави; или на трети лица, консултанти и други образувания до степента, основателно необходима за подготовката или осъществяването на преговори или финализирането на корпоративна или търговска сделка.

Възможно е също така Личните Ви данни да се обработват, до тях да се осъществява достъп или да се съхраняват извън Република България. Въпросните държави може да не предлагат същото ниво на защита на Личните данни. В случай че предадем Личните Ви данни на външни дружества в други юрисдикции, ще осигурим защитата на Личните Ви данни, като приложим нивото на защита, изискуемо съгласно приложимото законодателство за защита на данните, като вземем адекватни технически и организационни мерки. В случай че Личните Ви данни бъдат предадени на доставчик на услуги, установен в трета държава (държави извън Европейския съюз, които нямат ниво на защита на данните, сравнимо с това в Европейския съюз, по преценката на компетентен орган по защитата на данните) и се обработват там, Сандоз гарантира защитата на Личните Ви данни посредством Стандартни договорни клаузи, Примерни клаузи на ЕС или друг метод в съответствие с приложимото законодателство. В случай че в бъдеще въпросните Стандартни договорни клаузи бъдат обявени за нищожни и/или бъдат ревизирани от Европейската комисия, то ние ще приемем други и/или одобрени официални документи, за да осигурим подходящи гаранции, изискуеми за предавания към трети държави, и ще се ангажираме с въпросните одобрени официални документи в писмена и правно обвързваща форма.

Що се отнася до предаване на Лични данни между дъщерни дружества и дружества, свързани с Сандоз, Сандоз е сключило споразумения за обработване и трансфер на лични данни в Сандоз групата, с цел регулиране на предаването на Лични данни извън ЕИЗ, Обединеното кралство и Швейцария. Прочетете повече за Задължителните фирмени правила на Сандоз, като натиснете тук .

Как защитаваме Личните Ви данни?

Приложили сме подходящи технически и организационни мерки, създадени да осигурят адекватно ниво на сигурност и поверителност на Личните Ви данни.

Целта на тези мерки е да защитят Личните данни от случайно или незаконосъобразно унищожаване или промяна, случайна загуба, неразрешени разкриване или достъп, или от други незаконосъобразни форми на обработване.

С какви права разполагате и как можете да ги упражните?

Винаги когато обработваме Лични данни, предприемаме разумни мерки, за да бъдат Личните Ви данни точни и актуални за целите, за които са събрани. Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при предвидените в закона условия и ограничения:

· право да бъдете уведомен/а за това с какви, свързани с Вас, данни разполагаме и как обработваме Личните Ви данни;

· право на достъп до Личните Ви данни, които обработваме, а ако считате, че част от информацията, свързана с Вас е неточна, неактуална или непълна, да изискате коригирането или актуализирането ѝ;

· право да изискате изтриване на Личните Ви данни или ограничаването им до конкретни категории обработване;

· право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването преди въпросното оттегляне;

· правото изцяло или частично да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. С определени изключения това включва правото да възразите срещу директния маркетинг и правото да възразите срещу това личните Ви данни да се използват за изследователски цели;

· право да изискате преносимост на данните, т.е. Личните данни, които сте ни предоставили, да Ви бъдат върнати или предадени на посочено от Вас лице в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат без възпрепятстване от наша страна в съответствие с Вашите задължения за поверителност; и

· право да възразите срещу автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което поражда съществени или правни последствия, т.е. можете да изискате човешка намеса във всеки процес по автоматизирано вземане на решения, свързан с обработването на Вашите данни, който поражда съществени или правни последствия, или когато въпросното обработване не се основава на Вашето съгласие, не е разрешено от закона или не е необходимо за изпълнението на договор. Понастоящем обаче не практикуваме вземане на решения, основано единствено на автоматизирани процеси, което да поражда съществени или правни последствия за физическите лица.

В случай че имате въпрос или желаете да упражните правата по-горе, моля, следвайте този линк: https://sandoz-privacy.my.onetrust.com/webform/639a8c14-a915-4cdd-af16-67127df13247/79b82c24-0e30-4d20-bfe1-e83ea39f6a2d .

Също така в допълнение към горните права имате и право да подадете жалба до компетентния орган по защитата на данните, който за Република България е Комисия за защита на личните данни.

Колко често актуализираме настоящата политика?

Редовно преглеждаме Политиката си за поверителност и я актуализираме ако и когато е необходимо.

Отношение към поверителността в Сандоз

Отговорното използване на лични данни е сред основните ни ценности.

Групата на Сандоз изцяло спазва законите за защита на данните и прилага вътрешна рамка от правила и политики за поверителност.

Вътрешното предаване на данни се ръководи от Задължителни фирмени правила, т.нар. „ЗФП“. ЗФП представляват система от свързани с поверителността принципи, правила и инструменти, предназначени да гарантират защитата на личните данни. Този сборник от правила е днешната най-добра практика при спазването на изискванията за защита на данните на Европейската икономическа зона („ ЕИЗ “) при предаване на лични данни в рамките на група от дружества. За да имат законова сила, ЗФП са одобрени от органите по защитата на данните в ЕИЗ. ЗФП регулират механизма за предаване на данни в рамките на групата от дружества на Сандоз.

Свържете се с нас

Ако желаете да се свържете с нас относно начина, по който използваме Личните Ви данни, или желаете да упражните правата си, свързани със защитата на данните, моля, следвайте този линк: https://sandoz-privacy.my.onetrust.com/webform/639a8c14-a915-4cdd-af16-67127df13247/79b82c24-0e30-4d20-bfe1-e83ea39f6a2d

„Сандоз България“ КЧТ,

гр. София, п.к. 1784, район „Младост 1”, бул. „Цариградско шосе”, №115М, Европейски търговски център - сграда Д, ет. 1 Република България

За да ни улесните и получите максимално бърз отговор, моля, представете следната информация:

· Име на уебсайта, във връзка с който ни пишете;

· Отношенията и взаимодействието Ви с нас;

· Описание на информацията, която бихте искали да получите от нас.